Regulamin


§ 1 Definicje


1.    Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.    Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w celu prawidłowego świadczenia Usługi polegającej na obsłudze Formularza kontaktowego firmy BELAYO LTD S.K.A.
3.    Formularz kontaktowy – udostępniany na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. formularz umożliwiający przesłanie przez Usługobiorcę bezpośrednio do firmy BELAYO LTD S.K.A. informacji / zapytania oraz pozostawienie Danych osobowych obejmujących Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego w celu udzielenia informacji / odpowiedzi na zapytanie przez firmę BELAYO LTD S.K.A.
4.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę BELAYO LTD S.K.A. na rzecz Usługobiorcy w postaci Formularza kontaktowego umożliwiającego przesłanie przez Usługobiorcę informacji / zapytania do firmy BELAYO LTD S.K.A. wraz z Danymi osobowymi obejmującymi Adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego w celu umożliwienia udzielenia przez  firmę BELAYO LTD S.K.A. informacji / odpowiedzi na zapytanie  bezpośrednio Usługobiorcy.
5.    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), która korzysta z Usługi świadczonej przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w postaci Formularza kontaktowego.
6.    Usługodawca  – firma BELAYO LTD S.K.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382922 prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział KRS, z siedzibą we Wrocławiu (50-518), ul. Św. Jerzego 1 A, o numerze NIP 7292691597, nr REGON 101066860, prowadząca działalność gospodarczą, obejmującą m.in. świadczenie Usługi drogą elektroniczną w postaci Formularza kontaktowego, będąca również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
7.    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).
8.    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 


1.    Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
2.    Regulamin udostępniany jest przez firmę BELAYO LTD S.K.A. Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. prowadzonej pod adresem: www.belayo.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3.    Kontakt z firmą BELAYO LTD S.K.A. jest możliwy w godz. od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku pod adresem: ul. Starorudzką 12E oraz za pośrednictwem telefonu pod numerem (42) 682-20-33 w godz. od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, a także poczty elektronicznej pod adresem: wynajem@belayo.pl, oraz poczty tradycyjnej pod adresem ul. Starorudzką 12E, 93-418 Łódź.
4.    Korzystanie z Usługi świadczonej przez firmę BELAYO LTD S.K.A. na rzecz Usługobiorcy w postaci udostępnienia na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. Formularza kontaktowego jest bezpłatne.
5.    BELAYO LTD S.K.A. zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.    Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 


Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  firma BELAYO LTD S.K.A. są następujące:
•    połączenie z siecią Internet,
•    dostęp do poczty elektronicznej w przypadku wskazania przez Usługobiorcę Adresu poczty elektronicznej jako wybranej formy komunikacji w celu udzielenia przez firmę BELAYO LTD S.K.A. informacji lub odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza kontaktowego,
•    przeglądarka internetowa,
•    możliwość  włączenia w przeglądarce internetowej cookies.


§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę1.    Usługa Formularza kontaktowego dostępna jest wyłącznie dla osób, które wypełnią Formularz kontaktowy w sposób określony w Regulaminie.
2.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
3.    Firma BELAYO LTD S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Formularza kontaktowego wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Firma BELAYO LTD S.K.A. zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w działaniu Formularza kontaktowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony internetowej firma BELAYO LTD S.K.A., serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Formularza kontaktowego.
4.    W celu skorzystania z usługi Formularza kontaktowego Usługobiorca obowiązany jest do:
•    Wprowadzenia do pola „Treść wiadomości” informacji czy też zapytania kierowanego do firmy BELAYO LTD S.K.A.;
•    Wprowadzenia Danych osobowych w zakresie obejmującym Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu zgodnie z preferowanym przez Usługobiorcę sposobem kontaktu zwrotnego przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Usługobiorcę;
•    Wpisania wyniku działania matematycznego wygenerowanego przez system w celu zabezpieczenia do Pola „Wpisz wynik działania”;
•    Zaznaczenia pola przycisku wyboru (check box – a) w celu akceptacji niniejszego Regulaminu;
•    Naciśnięcia na przycisk oznaczony „Wyślij”.


§ 5 Ochrona Danych osobowych Usługobiorcy1.   
Administratorem, Państwa danych osobowych, jest BELAYO LTD S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (50 - 518), ul. Jerzego 1 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382922, prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział KRS, o numerze NIP 7292691597, o numerze REGON 101066860, będąca także usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), dalej zwana Spółką.

2.    BELAYO LTD S.K.A. gromadzi i przetwarza Dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci prowadzenia na stronie firmy BELAYO LTD S.K.A. Formularza kontaktowego oraz w celu realizacji działań marketingowych w postaci przesyłania przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną oraz prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych
z wykorzystaniem urządzenia końcowego w postaci telefonu, na podstawie danych przekazanych przez Państwa dobrowolnie w postaci zgody na przetwarzanie danych osobowych, w formularzu kontaktowym zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

3.    Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytego wykonania Usługi świadczonej przez BELAYO LTD S.K.A.  w postaci Formularza kontaktowego w zakresie obejmującym Adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.
4.    Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, a także żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także przeniesienia danych osobowych W tym celu Usługobiorca obowiązany jest do wysłania wiadomości o stosownej treści pod adres poczty elektronicznej: wynajem@belayo.pl.
5.    Dla korzystania z Usługi Formularza kontaktowego w przypadku woli Usługobiorcy do otrzymania informacji lub odpowiedzi na zapytanie wyłącznie na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy niezbędne jest jedynie podanie Adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Usługobiorcy.
6.    Firma BELAYO LTD S.K.A. spełnia wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
oraz zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorców, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. BELAYO LTD S.K.A. zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zapewnia ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności.
8.    Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez BELAYO LTD S.K.A. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi Formularza kontaktowego. Usługobiorcy przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego Danych osobowych w celach marketingowych.
9.    Usługobiorca może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez BELAYO LTD S.K.A.. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do skorzystania przez usługobiorcę z usługi Formularza kontaktowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.


§ 6 Postanowienia końcowe


1.    Niniejszy regulamin wychodzi w życie w dniu 25.05.2018r.
2.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A.  znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
3.    Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
4.    Firma BELAYO LTD S.K.A. informuję, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
5.    Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


 Treść regulaminu ważnego do dnia 24.05.2018r.

 

 

 

 

 

 

§ 1 Definicje

 


1.    Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.    Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w celu prawidłowego świadczenia Usługi polegającej na obsłudze Formularza kontaktowego firmy BELAYO LTD S.K.A.
3.    Formularz kontaktowy – udostępniany na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. formularz umożliwiający przesłanie przez Usługobiorcę bezpośrednio do firmy BELAYO LTD S.K.A. informacji / zapytania oraz pozostawienie Danych osobowych obejmujących Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego w celu udzielenia informacji / odpowiedzi na zapytanie przez firmę BELAYO LTD S.K.A.
4.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę BELAYO LTD S.K.A. na rzecz Usługobiorcy w postaci Formularza kontaktowego umożliwiającego przesłanie przez Usługobiorcę informacji / zapytania do firmy BELAYO LTD S.K.A. wraz z Danymi osobowymi obejmującymi Adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego w celu umożliwienia udzielenia przez  firmę BELAYO LTD S.K.A. informacji / odpowiedzi na zapytanie  bezpośrednio Usługobiorcy.
5.    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), która korzysta z Usługi świadczonej przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w postaci Formularza kontaktowego.
6.    Usługodawca  – firma BELAYO LTD S.K.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382922 prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział KRS, z siedzibą we Wrocławiu (50-518), ul. Św. Jerzego 1 A, o numerze NIP 7292691597, nr REGON 101066860, prowadząca działalność gospodarczą, obejmującą m.in. świadczenie Usługi drogą elektroniczną w postaci Formularza kontaktowego, będąca również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
7.    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).
8.    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 


1.    Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
2.    Regulamin udostępniany jest przez firmę BELAYO LTD S.K.A. Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. prowadzonej pod adresem: www.belayo.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3.    Kontakt z firmą BELAYO LTD S.K.A. jest możliwy w godz. od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku pod adresem: ul. Starorudzką 10/12 oraz za pośrednictwem telefonu pod numerem (42) 682-20-33 w godz. od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, a także poczty elektronicznej pod adresem: biuro@belayo.pl, oraz poczty tradycyjnej pod adresem ul. Starorudzką 10/12, 93-418 Łódź.
4.    Korzystanie z Usługi świadczonej przez firmę BELAYO LTD S.K.A. na rzecz Usługobiorcy w postaci udostępnienia na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A. Formularza kontaktowego jest bezpłatne.
5.    BELAYO LTD S.K.A. zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.    Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 


Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  firma BELAYO LTD S.K.A. są następujące:
•    połączenie z siecią Internet,
•    dostęp do poczty elektronicznej w przypadku wskazania przez Usługobiorcę Adresu poczty elektronicznej jako wybranej formy komunikacji w celu udzielenia przez firmę BELAYO LTD S.K.A. informacji lub odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza kontaktowego,
•    przeglądarka internetowa,
•    możliwość  włączenia w przeglądarce internetowej cookies.

 

§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 


1.    Usługa Formularza kontaktowego dostępna jest wyłącznie dla osób, które wypełnią Formularz kontaktowy w sposób określony w Regulaminie.
2.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
3.    Firma BELAYO LTD S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Formularza kontaktowego wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Firma BELAYO LTD S.K.A. zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w działaniu Formularza kontaktowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony internetowej firma BELAYO LTD S.K.A., serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Formularza kontaktowego.
4.    W celu skorzystania z usługi Formularza kontaktowego Usługobiorca obowiązany jest do:
•    Wprowadzenia do pola „Treść wiadomości” informacji czy też zapytania kierowanego do firmy BELAYO LTD S.K.A.;
•    Wprowadzenia Danych osobowych w zakresie obejmującym Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu zgodnie z preferowanym przez Usługobiorcę sposobem kontaktu zwrotnego przez firmę BELAYO LTD S.K.A. w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Usługobiorcę;
•    Wpisania wyniku działania matematycznego wygenerowanego przez system w celu zabezpieczenia do Pola „Wpisz wynik działania”;
•    Zaznaczenia pola przycisku wyboru (check box – a) w celu akceptacji niniejszego Regulaminu;
•    Naciśnięcia na przycisk oznaczony „Wyślij”.

 

§ 5 Ochrona Danych osobowych Usługobiorcy

 


1.    Administratorem Danych osobowych Usługobiorcy jest BELAYO LTD S.K.A..
2.    BELAYO LTD S.K.A. gromadzi i przetwarza Dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci prowadzenia na stronie firmy BELAYO LTD S.K.A. Formularza kontaktowego oraz w celu umożliwienia kontaktu zwrotnego i udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie przesłanie do firmy BELAYO LTD S.K.A. za pośrednictwem Formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.
3.    Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytego wykonania Usługi świadczonej przez BELAYO LTD S.K.A.  w postaci Formularza kontaktowego w zakresie obejmującym Adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.
4.    Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia. W tym celu Usługobiorca obowiązany jest do wysłania wiadomości o stosownej treści pod adres poczty elektronicznej: biuro@belayo.pl.
5.    Dla korzystania z Usługi Formularza kontaktowego w przypadku woli Usługobiorcy do otrzymania informacji lub odpowiedzi na zapytanie wyłącznie na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy niezbędne jest jedynie podanie Adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Usługobiorcy.
6.    Firma BELAYO LTD S.K.A. spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 z dnia 2015.12.16, z późn. zm.) oraz zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorców, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. BELAYO LTD S.K.A. zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zapewnia ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
8.    Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez BELAYO LTD S.K.A. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi Formularza kontaktowego. Usługobiorcy przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego Danych osobowych w celach marketingowych.
9.    Usługobiorca może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez BELAYO LTD S.K.A.. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do skorzystania przez usługobiorcę z usługi Formularza kontaktowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 


1.    Niniejszy regulamin wychodzi w życie w dniu ….
2.    Firma BELAYO LTD S.K.A. zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej firmy BELAYO LTD S.K.A.  znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
3.    Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
4.    Firma BELAYO LTD S.K.A. informuję, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
5.    Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 


 

 

Designed by Possible Powered by IMO Website

© Copyright 2019 Belayo LTD S.K.A.