Polityka prywatności BELAYO LTD S.K.A.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ
BELAYO LTD S.K.A.

 

 

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem.

 

 

W związku z powyższym, pragniemy poinformować o podstawowych zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Belayo LTD Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  

Niniejsza informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Belayo LTD Spółka Komandytowo-Akcyjna ma zastosowanie do danych osobowych otrzymanych:

  

 

 1. Przez formularz elektroniczny na stronie www Belayo LTD Spółka Komandytowo-Akcyjna, pliki cookies (polityka cookies również dostępna na naszej stronie internetowej), lub portale ogłoszeniowe

 2. W ramach działań handlowych, marketingowych i informacyjnych podczas spotkań lub korespondencji biznesowej
 3. W ramach umów z klientami

   

  

Administrator danych osobowych

  

Administratorem, Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa Przedstawicieli jest BELAYO LTD S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (50 - 518), ul. Jerzego 1 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000382922, prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział KRS, o numerze NIP 7292691597, o numerze REGON 101066860, będąca także usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), dalej zwana Spółką.

  

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Belayo LTD S.K.A. prosimy o kontakt ze Spółką na adres korespondencyjny: 93-418 Łódź, ul. Starorudzka 12E, tel. 42 682-20-33, lub na adres poczty elektronicznej: wynajem@belayo.pl.

  

Źródła pozyskania danych osobowych, ich kategorie i cele ich przetwarzania

  

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest przez Spółkę
  m.in. w celu realizacji działań marketingowych w postaci przesyłania przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną oraz prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych
  z wykorzystaniem urządzenia końcowego w postaci telefonu, na podstawie danych przekazanych przez Państwa dobrowolnie w postaci zgody na przetwarzanie danych osobowych, w formularzu kontaktowym zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

   

  W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego, a tym samym umożliwienia firmie BELAYO LTD S.K.A. kontaktu zwrotnego w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie przesłane do firmy BELAYO LTD S.K.A. przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i podanie danych osobowych obejmujących:


  •    adres poczty elektronicznej lub
  •    numer telefonu.


  Wypełniając formularz kontaktowy możecie Państwo również podać dane osobowe obejmujące:


  •    imię,
  •    nazwisko


  Dla korzystania z usługi formularza kontaktowego w przypadku woli otrzymania informacji lub odpowiedzi na zapytanie wyłącznie na Państwa adres poczty elektronicznej niezbędne jest jedynie podanie adresu poczty elektronicznej, który nie musi zawierać Państwa imienia
  i nazwiska.

   

 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane może być przez Spółkę
  również w celu zawarcia i realizacji umów w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań poprzedzających zawarcie umowy

   

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwić może również realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności:

 

  1. prowadzenie działań zmierzających do odzyskiwania należności z tytułu łączących nas umów

  2. tworzenie analiz i zestawień na potrzeby własne

  3. prowadzenie przez Spółkę działań informacyjnych lub marketingowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów a także podwyższenia jakości naszej obsługi czy określania satysfakcji klientów 

  4. wykonywanie działań zmierzających do realizacji obowiązku Spółki jako administratora
   w postaci zapewnienia bezpieczeństwa na terenie wspólnym poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

  5. w celach archiwalnych/dowodowych tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

  

W celach wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 przetwarzane mogą być w szczególności takie kategorie danych osobowych jak: podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, stanowisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne np. PESEL, dane dotyczące zamieszkania, dane teleinformacyjne tj. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer IP, udostępnione przez Państwa lub Państwa Przedstawicieli podczas kontaktów z Przedstawicielem Spółki lub pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł.

   

Okres przetwarzania danych osobowych

  

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia Przez Państwa zgody. Zgodę możecie Państwo cofnąć wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: wynajem@belayo.pl lub podany wcześniej adres korespondencyjny Spółki.

  

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji łączących nas umów przetwarzane będą tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonywania zapisów umownych, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie Spółka może podnosić z tytułu łączących nas umów.

  

Dane mogą być również przez  Spółkę przechowywane w celach dowodowych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

  

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych. W tym celu Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości nakazujące przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub objętych postępowaniem podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

  

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia tych interesów.

  

Konsekwencja niepodania danych

  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane przez Spółkę na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne. Ich niepodanie uniemożliwi nam jednak kontakt z Państwem.

 

Niepodanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub w celu zawarcia i realizacji umowy uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

  

Uprawnienia

  

Informujemy, że wspomniane na wstępie Rozporządzenie uprawnia Państwa do:

  

  1. dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, lub ograniczenia ich przetwarzania,

  2. przenoszenia danych osobowych,

  3. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Uprawnienia te możecie Państwo wykonać, gdy:

  

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

 3.  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; lub Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli  aby zostały usunięte, albo Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: kiedy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

   

  Macie Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Odbiorcy danych osobowych

  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Spółka może przekazać je:

  

 1. podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług,
  w szczególności: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, podmiotom wykonującym usługi księgowe, prawne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, ubezpieczeniowe, usługi ochrony itp.,

 2. organom władzy publicznej oraz organom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,

 3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak biura informacji gospodarczej.

   

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

   

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany w tym mogą podlegać profilowaniu zgodnie z definicją RODO w zakresie niezbędnym do realizacji procesu związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy lub w zakresie na jaki wyrazicie Państwo zgodę.

   

  Bezpieczeństwo

    

Spółka zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Środki te będą w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

  

Nota prawna

  

Przetwarzanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub
w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę stanowi dokument
o charakterze informacyjnym.

  

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza informacja jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie, w związku z tym zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w części lub w całości niezgodnie z przeznaczeniem.

  

 

Belayo LTD S.K.A.

 

 

 

Designed by Possible Powered by IMO Website

© Copyright 2019 Belayo LTD S.K.A.